1. Home
 2. >
 3. info
 4. >
 5. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 t/m 11

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Account: de persoonlijke omgeving op het Online Platform met de door de Gebruiker ingevoerde (persoons)gegevens, die door de Gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Dienst en die door de Gebruiker wordt beheerd.
 • Bod: een door een Gebruiker voor een Veiling geboden bedrag, inclusief btw en (belasting)heffingen, dat in alle gevallen rechtsgeldig en bindend is.
 • Dienst: de diensten die Artpeers via het Online Platform aanbiedt, welke kenbaar zijn uit, en beschreven zijn op, het Online Platform en in deze Algemene Voorwaarden, waaronder de mogelijkheid voor Verkopers om door middel van een online, geautomatiseerde veiling Items te verkopen, en de daaraan gerelateerde aanvullende diensten. Voor daaraan gerelateerde aanvullende diensten, zoals betalingsdiensten aangeboden door het Online Platform, kan Artpeers gebruik maken van derde dienstaanbieders. U kunt op ieder moment worden geïnformeerd over het gebruik van dergelijk derde dienstaanbieders wanneer u gebruik maakt van onze Dienst.
 • Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Account aanmaakt, gebruik maakt van de Dienst of zich begeeft op het Online Platform zonder zich te registreren.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Item: kunstwerk of designobject dat door een Verkoper via een online Veiling ten verkoop wordt aangeboden op het Online Platform.
 • Koopovereenkomst: de via het Online Platform tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en de Koper anderzijds betreffende een bepaalde Veiling.
 • Koper: de Gebruiker die via het Online Platform een Koopovereenkomst sluit met een Verkoper.
 • Online Platform: de digitale omgeving van Artpeers die is te benaderen via het internet en waar Gebruikers middels de door Artpeers ontwikkelde en aangeboden software in staat worden gesteld de Dienst af te nemen, zoals bereikbaar via www.Artpeers.nl www.Artpeers.be en www.artpeers.de alsmede de mobiele versies van die websites, alsmede alle softwareprogrammatuur en (mobiele) applicaties waarmee de Dienst kan worden gebruikt, waaronder op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.
 • Online Veiling: de online, geautomatiseerde Veilingen zoals aangeboden door Verkopers op het Online Platform.
 • Professionele Verkoper: een Gebruiker die gebruik maakt van de Dienst om in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten Items te verkopen en heeft Artpeers (a) een geldig BTW-nummer of (b), indien de Verkoper niet beschikt over een BTW-nummer, een alternatief bewijs verschaft dat hij gebruik maakt van de Dienst om in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten Items te verkopen.
 • Veilingregels: de regels waaraan de Koper en Verkoper zich dienen te houden zoals te raadplegen op het Online Platform.
 • Verkoper: de Gebruiker die één of meer Items ten verkoop aanbiedt op het Online Platform.
 • Winnend bod: het volledig geautomatiseerde bericht aan de Koper dat hij het hoogste Bod heeft gedaan en dat hij het Kavel daarmee heeft gekocht.
 • Veilingomschrijving: de beschrijving door de Verkoper van de Item(s) die de Verkoper ter veiling aanbiedt via de Artpeers diensten, met inbegrip van op die veiling van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

 • Naam ondernemer: de besloten vennootschap Kunstveiling.nl B.V., handelend onder de naam: Artpeers
 • Vestigings- & bezoekadres: Amsterdamseweg 136, 1182 HJ te Amstelveen
 • Telefoonnummer: +31 (0)20 7372473
 • Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.15 uur
 • E-mail: veilingmeester[@]kunstveiling.nl
 • KvK-nummer: 34293742

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN

 1. Deze overeenkomst
  Deze overeenkomst vormt de juridische vastlegging van de rechten en plichten van de Gebruiker en die van Artpeers met betrekking tot de Dienst die worden aangeboden via het Online Platform. De aanmelding voor de Dienst is gratis. Door aanmelding wordt de Gebruiker lid en stemt in met de voorwaarden van deze overeenkomst. De Gebruiker bevestigt deze overeenkomst iedere keer opnieuw wanneer gebruik wordt gemaakt van de Dienst. Wij raden aan deze overeenkomst goed door te nemen en wijzen de Gebruiker erop dat deze overeenkomst van tijd tot tijd kan worden aangepast conform de procedure in artikel 3.3.

 2. Gehele overeenkomst
  Deze overeenkomst bestaat uit (a) ons privacy beleid, (b) onze veilingregels, en (c) overige voorwaarden of regels als genoemd in artikel 5. Tezamen vormen deze onderdelen de gehele overeenkomst tussen Artpeers en de Gebruiker betreffende de Dienst en zij vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met de Gebruiker.

 3. Wijziging van deze overeenkomst
  Artpeers is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door gewijzigde voorwaarden op ons Online Platform te publiceren. De meest actuele voorwaarden zijn op het Online Platform te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal Artpeers de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Gebruiker brengen tijdens het gebruik van de Dienst. Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, heeft Gebruiker slechts de mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen.

 4. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht
  Artpeers is gevestigd in Nederland met vestigingsplaats te Amsterdam en KVK nummer 34293742. Iedere veiling wordt geacht plaats te vinden in Nederland of België. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, kunnen op niet-exclusieve basis worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

ARTIKEL 4: ALGEMEEN

 1. Functionaliteit
  Gebruiker aanvaardt dat de Dienst en het Online Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (“as is” basis). Gebruiker accepteert dat de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform kunnen wijzigen.

 2. Faciliterende rol
  Verkopers bieden Items op het Online Platform aan en Gebruikers nemen deze Items rechtstreeks van Verkopers af. Artpeers speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Online Platform en aanvullende diensten. Artpeers kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Items, de bevoegdheid van Verkopers om Items te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van Kopers om Items te kopen.

 3. Technische onvolkomenheden
  Gebruiker erkent en aanvaardt de specifieke omstandigheden die bij een Online Veiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan – maar niet beperkt tot – de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot het Online Platform, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van of gebreken in het Online Platform of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of software. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden aan het Online Platform of aan het onderliggende systeem (onbeperkte) toegang of het (tijdig) uitbrengen van een Bod in de weg staan. Artpeers is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technische) onvolkomenheden.

 4. Aangepaste veilingen
  Op sommige Veilingen zullen andere, gewijzigde of aanvullende regels van toepassing zijn dan beschreven in deze voorwaarden. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk bij de betreffende Veiling op het Online Platform vermeld.

 5. Eigendom veilingen en items
  De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Veilingen en Items in eigendom toebehoren aan de Verkoper en niet aan Artpeers. Er komt geen koopovereenkomst tot stand tussen Artpeers en Koper en Artpeers brengt het eigendomsrecht niet over van Verkoper naar Koper.

ARTIKEL 5: AANMELDEN

 1. Aanmelding
  De Gebruiker verbindt zich ertoe bij aanmelding voor de Dienst naam, adres en andere gevraagde gegevens correct op te geven. Het is de Gebruiker van het Online Platform daarnaast niet toegestaan schutting-, vloek-, haatdragende, tot haat aanzettende, discriminerende, lasterlijke, pornografische en/of obscene woorden of termen, of woorden of termen die als zodanig ervaren kunnen worden, als gebruikersnaam te kiezen. Tevens is het niet geoorloofd de naam van een internetsite, of enige verwijzing naar een internetsite, als gebruikersnaam op te geven dan wel te hanteren.

 2. Bevoegdheid
  Om zich aan te kunnen melden voor de Dienst dient de Gebruiker (a) bevoegd te zijn om overeenkomsten aan te gaan betreffende de Veilingen waarop geboden wordt of die de Gebruiker ter verkoop aanbiedt en (b) indien Gebruiker jonger is dan 18 jaar, heeft hij de toestemming nodig van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (voogd of (één van) de ouders). Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren staat Gebruiker ervoor in dat hij inderdaad 18 jaar of ouder is of de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van zijn Account.

 3. Professionele Verkopers
  Verkopers die Professionele Verkopers zijn, zijn verplicht zich als zodanig te identificeren bij het aanmaken van hun Account. Gebruiker accepteert dat hij voor al het gebruik via een dergelijk Account wordt aangemerkt als Professionele Verkoper. Artpeers heeft het recht de status van Accounts te wijzigen indien zij daartoe redelijkerwijs aanleiding ziet, zoals in het geval een Professionele Verkoper zich niet als zodanig heeft geregistreerd.

 4. Verantwoordelijkheid en misbruik
  De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn gebruikersnaam en wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt en de Gebruiker vrijwaart Artpeers ter zake van enige schade die voortvloeit uit misbruik of gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Artpeers mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Artpeers daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn wachtwoord.

 5. Wijziging en beëindiging
  Artpeers behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure, het wachtwoord, de gebruikersnaam, de naam van een Veiling en/of bepaalde gebruikersinformatie te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van Kunstveiling, derden of het functioneren van de Dienst. Artpeers behoudt het recht om Gebruikers het recht voor registratie en deelname aan een Online Veiling te ontzeggen en/of eenzijdig te beëindigen.
  Gebruiker is verplicht te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en zich in dat verband bij zijn aanmelding te registreren in de juiste hoedanigheid en daarbij alle benodigde gegevens te verstrekken. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot zijn fiscale positie en vrijwaart Artpeers volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder de fiscus, en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Artpeers direct op Gebruiker zullen worden verhaald.
  Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Het is niet toegestaan in te loggen via derden-diensten accounts van anderen of anderen toe te staan in te loggen namens Gebruiker.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden door ons verstrekt aan partijen bij bepaalde Veilingen waaraan u deelneemt (zie Veilingregels), echter uitsluitend om de beoogde Koopovereenkomst te kunnen faciliteren of te onderzoeken.

 2. Privacy
  Tijdens het aanmaken van een Account en gedurende het gebruikmaken van de Dienst, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Artpeers verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy beleid van Artpeers en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

 3. Geheimhouding door leden
  Tenzij anders overeengekomen met Kunstveiling, is het u niet toegestaan gebruik te maken van informatie over andere Gebruikers die toegankelijk is via de Dienst of die aan u wordt verstrekt door Artpeers of een andere Gebruiker, anders dan voor het aangaan van een Koopovereenkomst via de Dienst of voor zover anderszins uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze overeenkomst.

ARTIKEL 7: VEILINGREGELS (VERKOPEN EN BIEDEN IN EEN VEILING)

 1. Veilingregels
  De Dienst stelt u in staat deel te nemen aan diverse soorten Veilingen. Beschrijvingen van de Veilingen, de wijze van deelneming, en de regels die op de Veilingen van toepassing zijn, zijn uitgezet in de Veilingregels. U dient zich ervan te vergewissen – door de Veilingregels goed te lezen – dat u begrijpt hoe de Veilingen werken voordat u aan een Veiling deelneemt. De Veilingregels kunnen vanwege ontwikkelingen in onze dienstverlening van tijd tot tijd worden aangepast.

ARTIKEL 8: PRIJZEN EN BETALING

 1. Valuta
  Elke veiling wordt gehouden in de getoonde muntsoort, en alle verschuldigde bedragen dienen in die valuta te worden betaald. Voor uw gemak kan Artpeers soms naar andere valuta omgerekende bedragen tonen, gebaseerd op de meest recente informatie die tot haar beschikking staat. Hoewel Artpeers zich redelijkerwijs inspant voor de juistheid van de gehanteerde wisselkoersen, zullen de daadwerkelijke kosten in uw eigen valuta afhangen van de wisselkoersen die worden gehanteerd door uw bank of de instantie die uw creditcard of betaalkaart uitgeeft. Artpeers is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de daadwerkelijke kosten en het door Artpeers opgegeven omgerekende bedrag.

 2. Tarieven
  De Verkoper stemt in met betaling van de tarieven aan Artpeers zoals vermeld in het tarievenoverzicht in de Veilingregels. U bent ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Artpeers gerechtigd is het bedrag of de wijze van berekening van haar tarieven van tijd tot tijd bij te stellen, op voorwaarde dat het bedrag of de wijze van berekening duidelijk wordt vermeld op het moment dat het Item ter veiling wordt aangeboden. Door het plaatsen van een Item op Artpeers verklaart u zich akkoord met deze tarieven.

 3. Betaling
  De Koper zal Verkoper het Winnend bod plus eventuele bijkomende kosten, die vooraf in de Veilingomschrijving zijn aangegeven door de Verkoper, betalen. Na ontvangst van deze betaling, zal de Verkoper overgaan tot levering van het aangekochte Item aan Koper. Artpeers behoudt zich het recht voor een Account op non-actief te stellen, indien betaling(en) niet binnen de zeven dagen betalingstermijn worden betaald. Artpeers zal administratiekosten en incassokosten voor te laat betalen bij Gebruiker in rekening brengen. Deze kosten zijn in eerste aanleg 15% van het factuurbedrag en kunnen oplopen tot een bedrag van €250,00 euro per factuur.

 4. Belasting
  De prijzen van alle producten en tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

ARTIKEL 9: DE ROL VAN KUNSTVEILING

 1. De rol van Artpeers
  Artpeers heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor gedragingen van de Verkoper, of Items die ter verkoop of levering worden aangeboden door de Verkoper, of dit nu een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon. Artpeers heeft geen zeggenschap over of verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van Items die worden geveild, de getrouwheid of juistheid van de Veilingomschrijvingen, of de Verkoper de Items kan en zal leveren, dan wel of de biedende Gebruikers voor die Items kunnen en zullen betalen.
  Artpeers doet geen onderzoek naar de producten en diensten die ter veiling worden aangeboden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Veilingomschrijving, is Artpeers geen partij bij de veilingen en zorgt zij uitsluitend voor de technische middelen en het Online Platform dat deze veilingen mogelijk maakt. Artpeers voert geen controle uit en is niet in staat om controle uit te voeren over de voltooiing of de rechtsgeldigheid van Koopovereenkomsten.
  Hoewel het Gebruikers niet is toegestaan, is het mogelijk dat een Gebruiker informatie verstrekt of zich anderszins gedraagt op onzorgvuldige en illegale wijze of in overtreding van de verplichtingen van de Gebruiker op grond van deze overeenkomst. Daarom dient u bij het aangaan van een Koopovereenkomst dezelfde voorzichtigheid te betrachten - of u nu Verkoper of Koper bent - als u zou doen wanneer u een vergelijkbare overeenkomst offline zou aangaan.

 2. Werking van Veilingen
  Artpeers behoudt zich het recht voor om Veilingen voortijdig te sluiten of te verlengen, overzichten te annuleren of in te trekken of in zijn geheel te beëindigen, mochten er dringende redenen van juridische of technische aard zijn om dat te doen (waaronder door Artpeers of een verkoper ondervonden technische problemen of problemen met internet). Indien mogelijk zullen wij u van tevoren in kennis stellen van zulke door Artpeers te nemen maatregelen. Artpeers zal zich er redelijkerwijs voor inspannen om biedingen die zijn geplaatst te verwerken, maar garandeert niet dat ieder Bod zal worden ingediend. Het kan voorkomen dat de website, of andere websites waarop de Artpeers Diensten worden aangeboden, tijdelijk niet beschikbaar zijn, al dan niet voorzien. Wij zijn contractueel (of anderszins) niet verplicht of gebonden om Veilingen aan te bieden, op deze of een andere website.

 3. Intrekken van Veilingen
  De Gebruiker erkent dat wij gerechtigd zijn een Veiling in te trekken die - op grond van informatie van derden of andere Gebruikers - in strijd lijkt met deze overeenkomst (met inbegrip van artikel 9.4 en 9.5 en veilingregels) m.b.t. manipulatief bieden en verboden producten). In een dergelijk geval zullen wij zowel de Verkoper en, waar voor ons redelijkerwijs mogelijk, de biedende Gebruikers van het intrekken van de Veiling op de hoogte brengen.

 4. Misbruik van Artpeers Diensten
  Misbruik van de website van Artpeers dat door Artpeers bemerkt wordt, kan resulteren in een waarschuwing en/of uitsluiting van de Diensten van Artpeers. Onder misbruik van Artpeers Diensten verstaan wij ook het onjuist, niet integer en in strijd met de regels handelen. Wij behouden ons het recht voor tot opschorting of beëindiging van Accounts van leden die tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst of waarvan bij ons de indruk bestaat dat dit het geval is. Het is eenieder die een dergelijke opgeschorte of beëindigde Account houdt niet toegestaan zich opnieuw in te schrijven voor Artpeers Diensten zonder voorafgaande toestemming van ons.

 5. Controle van overzichten
  Artpeers heeft het recht, zonder daartoe verplicht te zijn, van tijd tot tijd na te gaan of in Veilingomschrijvingen beschreven items naar vermoeden zijn gestolen of anderszins illegaal worden aangeboden, door vergelijking met databestanden van Artpeersen of andere derde partijen, handhavingsinstanties of historische gegevens waarover Artpeers beschikt.

 6. In strijd met de regels
  Wij bieden een e-mail faciliteit waarmee Veilingen worden gemeld die tegen de Veilingregels in gaan door verkeerde omschrijving, twijfel over authenticiteit, inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten of andere van toepassing zijnde wetgeving. Deze e-mail faciliteit treft u onder de button: “tegen de regels" op iedere veilingpagina. Wij raden Gebruikers aan van deze dienst gebruik te maken indien er twijfel is over het aangeboden item of indien de Verkoper in strijd met de regels handelt.

 7. Vraag de Verkoper
  Artpeers biedt de mogelijkheid aan (potentiele) bieders en geinteresseerden rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper via de "Vraag de Verkoper" button, te vinden bij ieder lopend item in de veiling. Het is echter verboden om via deze mogelijkheid buiten de veiling om te bieden. Een kopie van uw vraag aan de verkoper wordt automatisch aan de veilingmeester verstuurd.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN KUNSTVEILING

 1. Aansprakelijkheid
  Voor zover toegelaten op grond van de wet, bevrijdt u Artpeers en haar onderaannemers, agenten en werknemers hierbij van aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met Veilingen, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, schade en aanspraken uit overzichten, biedingen, mislukte of voltooide Koopovereenkomsten, of ter veiling aangeboden of daadwerkelijk verkochte producten of diensten.

 2. Overmacht
  Artpeers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst wegens redenen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen.

 3. Uitsluiting van aansprakelijkheid Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u of jegens enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt, al dan niet voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze overeenkomst.

 4. Niet uitgesloten aansprakelijkheid
  De beperking van aansprakelijkheid van Artpeers geldt niet voor aansprakelijkheid voor letselschade of voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van Artpeers of een derde waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet kan uitsluiten, noch voor andere aansprakelijkheid die op grond van de wet niet mag worden uitgesloten. Dwingend rechterlijke bepalingen van consumentenbescherming worden door de bepalingen van dit artikel niet geraakt.

 5. Vrijwaring
  U vrijwaart Artpeers tegen alle kosten, vorderingen en aansprakelijkheid die voortvloeit uit tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst door u of via uw Artpeers Account.

ARTIKEL 11: OVERIG

 1. Overdracht Artpeers behoudt zich het recht voor om - een deel van - haar rechten en verplichtingen op grond van deze overeenkomst over te dragen of te subcontracteren. Als wij dit recht uitoefenen, zullen wij op onze homepagina de naam vermelden van de bedoelde derde aan wie rechten of verplichtingen zijn overgedragen of gesubcontracteerd. Het staat u in dat geval vrij deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het is u niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Artpeers rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

 2. Onverbindendheid
  Is of wordt enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan de overige bepalingen gebonden.